Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Dịch thuật có Độ định nghĩa cao

Chương Trình Tô Mỳ Minh Duy

High Definition in Translation

Biểu diễn Dịch thuật có Độ định nghĩa cao

by Tony Minh Duy 

 

ENGLISH: You got high definition in translation from English to Vietnamese when the result could differentiate between high definition and high resolution. This is one and below is another demonstration. VIETNAMESE IN HIGH DEFINITION: Bạn có độ định nghĩa cao trong sự phiên dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ khi kết quả dịch thuật phân biệt được giữa độ định nghĩa cao và độ phân giải cao. Đây là một và dưới đây là một cuộc biểu diễn khác.

  Original Text  
in English

Liberty and freedom are distinct, as well. As the political theorist Hanna Fenichel Pitkin has observed, liberty implies a system of rules, a “network of restraint and order,” hence the word’s close association with political life. Freedom has a more general meaning, which ranges from an opposition to slavery to the absence of psychological or personal encumbrances. No one would describe liberty as another name for nothing left to lose.

Source Text

 

High Definition
in Vietnamese

Tự quyết và tự do cũng có sự khác biệt rõ rệt như thế. Như lý thuyết gia chính trị Hanna Fenichel Pitkin đã quan sát, tự quyết ngụ ý một hệ thống quy tắc, một “mạng lưới của kiềm chế và trật tự,” do vậy từ đó kết giao gần kề với đời sống chính trị. Tự do có một ý nghĩa bao quát hơn, nó mang tầm cỡ từ một sự chống đối nô lệ tới sự vắng mặt những cản trở tâm lý hoặc tư nhân. Không một ai giải thích tự quyết như là một tên khác cho sự không còn mất được gì nữa hết.

Nguồn

Thanh toán lệ phí bản quyền trước khi đăng lại

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 31-01-2007 by in Dịch thuật, Ngôn ngữ học, Việt Ngữ.
%d bloggers like this: