Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Mặt Chữ trong cú pháp TSGGML 2007

Mặt Chữ cho IE6

Cú pháp TSGGML năm 2007 bao gồm những thẻ lệnh cho máy khách biết tên mặt chữ. Bảng kê dưới đây cho thấy chín mặt chữ nhiều trình duyệt web sẽ công nhận mà không đòi hỏi đọc giả phải tự cài đặt thêm một bộ chữ gì cả.

Bộ chữ Thẻ lệnh Kết quả
Không
khí
[chu
mat=khongkhi]…[/chu]
Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Không khí
trong cú pháp
TSGGML.

Không
khí vi nhu
[chu
mat=khongkhivinhu]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Không khí
vi nhu
trong cú pháp TSGGML. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Đưa
thư
[chu
mat=duathu]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Đưa thư
trong cú pháp
TSGGML. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Đưa
thư mới
[chu
mat=duathumoi]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Đưa thư mới
trong
cú pháp TSGGML. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Ana
xanh tươi
[chu
mat=anaxanhtuoi]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Ana xanh tươi
trong
cú pháp TSGGML. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Ana
thon thả
[chu
mat=anathontha]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Ana thon thả
trong cú
pháp TSGGML. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Truyện
tranh
[chu
mat=truyentranh]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Truyện tranh
trong
cú pháp TSGGML. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Thời
buổi
[chu
mat=thoibuoi]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Thời buổi

trong cú pháp TSGGML. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Máy
bắn đá
[chu
mat=maybanda]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Máy bắn đá
trong
cú pháp TSGGML. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Thư
nhân
[chu
mat=thunhan]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Thư nhân
trong cú
pháp TSGGML. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Mặt
Chữ cho IE7

Những
mặt chữ sau đây diễn đạt được tiếng Việt có dấu trên trình duyệt web Internet
Explorer 7 nhưng không làm được cho IE6. Văn mã web ta (ngôn ngữ TSGGML của hệ
xã hội web ta) tại
Tapsu.com.vn

Tapsu.com
có cú pháp cho phép tác giả sử dụng 50 mặt chữ khác nhau tuỳ
theo sở thích và mục đích của nội dung bài viết. Kết quả một số thẻ lệnh mặt
chữ, [chu mat=xxx],
dưới đây được trình bày qua hình ảnh là để bảo đảm đọc giả trên Internet
Explorer 6 thấy được ít nhất kết quả tượng trưng cho một vài thẻ lệnh mặt chữ
của ngôn ngữ TSGGML phiên bản 2007.


— — đọc tiếp — —

Bộ chữ Thẻ lệnh Kết quả xxx
ban
[chu
mat=banso]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
ban sơ
trong cú pháp TSGGML cho
IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Bodoni [chu
mat=bodoni]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Bodoni
trong cú pháp TSGGML cho
IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Bodoni
cô đọng
[chu
mat=bodonicodong]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Bodoni cô đọng
trong cú
pháp TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

bóng
tối dấu vết
[chu
mat=bongtoidauvet]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
bóng tối dấu vết
trong cú
pháp TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

California [chu
mat=california]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
California
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Calisto [chu
mat=calisto]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Calisto
trong cú pháp TSGGML cho
IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

cây
cọ
[chu
mat=cayco]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
cây cọ
trong cú pháp TSGGML
cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

cây
cói giấy
[chu
mat=caycoigiay]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
cây cói giấy
trong cú pháp TSGGML
cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

chuông
MT
[chu
mat=chuongmt]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
chuông MT
trong cú pháp TSGGML cho
IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Colanna [chu
mat=colanna]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Colanna
trong cú pháp TSGGML cho
IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

đại
lý FB
[chu
mat=dailyfb]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
đại lý FB
trong cú pháp TSGGML cho
IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Edward [chu
mat=edward]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Edward
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

giếng
đá
[chu
mat=giengda]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
giếng đá
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Gigi [chu
mat=gigi]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Gigi
trong cú pháp TSGGML cho IE7. Đây
là một đoạn văn trắc nghiệm.

hai
xu
[chu
mat=haixu]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
hai xu
trong cú pháp TSGGML cho
IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

hai
xu cô đọng
[chu
mat=haixucodong]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
hai xu cô đọng
trong cú
pháp TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Harrington [chu
mat=harrington]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Harrington
trong cú pháp TSGGML
cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

hay
pha trò
[chu
mat=hayphatro]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
hay pha trò
trong cú pháp TSGGML
cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

kiểu
pháp
[chu
mat=kieuphap]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
kiểu pháp
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Kristen [chu
mat=kristen]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Kristen
trong cú pháp TSGGML cho
IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

La
mã thân mật
[chu
mat=lamathanmat]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
La mã thân mật
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Maiandra [chu
mat=maiandra]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Maiandra
trong cú pháp TSGGML
cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

mang
cá cô
[chu
mat=mangca]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
mang cá cô
trong cú pháp TSGGML
cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

mang
cá cô đọng
[chu
mat=mangcacodong]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
mang cá cô đọng
trong
cú pháp TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

mang
cá cô đọng hơn
[chu
mat=mangcacodonghon]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
mang cá cô đọng hơn

trong cú pháp TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Máy
cộng đen
[chu
mat=maycongden]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Máy cộng đen
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

máy
nước lạnh
[chu
mat=maynuoclanh]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
máy nước lạnh
trong cú pháp TSGGML
cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

người
ngựa
[chu
mat=nguoingua]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
người ngựa
trong cú pháp TSGGML cho
IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Nina [chu
mat=nina]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Nina
trong cú pháp TSGGML cho IE7. Đây
là một đoạn văn trắc nghiệm.

Palatino [chu
mat=palatino]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Palatino
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Richard
nghèo
[chu
mat=richardngheo]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Richard nghèo
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

tháp
cao
[chu
mat=thapcao]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
tháp cao
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

thời
đại
[chu
mat=thoidai]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
thời đại
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

thời
gian La tinh
[chu
mat=thoigianlatinh]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
thời gian La tinh
trong cú
pháp TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

trưởng
chòm sao
[chu
mat=truongchomsao]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
trưởng
chòm sao
trong cú pháp TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

uốn
quăn
[chu
mat=uonquan]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
uốn quăn
trong cú pháp TSGGML cho
IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

viết
tay
[chu
mat=viettay]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
viết
tay
trong cú pháp TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

viết
tay đậm
[chu
mat=viettaydam]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
viết tay đậm
trong cú pháp
TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Viner [chu
mat=viner]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
Viner
trong cú pháp TSGGML
cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

vi
nhu không râu
[chu
mat=vinhukhongrau]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
vi nhu không râu
trong
cú pháp TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

vi
nhu tham khảo không râu
[chu
mat=vinhuthamkhaokhongrau]…[/chu]

Dòng
chữ này viết bằng mặt chữ tên là
vi nhu tham khảo không râu

trong cú pháp TSGGML cho IE7. Đây là một đoạn văn trắc nghiệm.

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 26-03-2007 by in CNTT, Làm Web, Lập trình, TSGGML, Xã hội web.
%d bloggers like this: