Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Our First Offshore Outsourcing Project

 

Our First Offshore Outsourcing Project

Việc Ngoại bộ Xa khơi Đầu tiên của Chúng tôi

See this article at VietnamQA Blog

Xem bài này trên sổ web Tô Mỳ Minh Duy

PJ704A is our first offshore outsourcing project. It is one of the smallest but it gives us a foretaste for the future of VIETNAMQA, our company. This article marks the first chapter in the creation of our company. To be sure, it has yet been registered as a legal person in its own right. At the blog time of this article, VIETNAMQA is yet to be born but, hey, it has seen its first income.

 

PJ704A là dự án ngoại bộ xa khơi đầu tiên của chúng tôi ở VIETNAMQA. Nó là một trong những dự án nhỏ nhất nhưng nó cho chúng tôi nếm trước tương lai của VIETNAMQA. Bài viết này đánh dấu chương đầu trong việc sáng tạo công ty này. Để cho biết chắc, nó chưa đăng ký làm một pháp nhân hoàn chỉnh. Vào lúc cho bài viết này lên sổ web, VIETNAMQA coi như là chưa ra đời nhưng, ê, nó vừa mới thấy thu nhập đầu tiên của nó.

(test blog – cho thử lên sổ web)

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

One comment on “Our First Offshore Outsourcing Project

  1. Pingback: VietnamQA Our First Offshore Outsourcing Project «

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 17-05-2007 by in Kinh Doanh, Kinh Tế, Ngoại bộ Xa khơi, Quản lý.
%d bloggers like this: