Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Mã nguồn VBScript Duyệt Thư mục

Mã nguồn VBScript Duyệt Thư mục

Tony Minh Duy


Xem tại nguồn dễ đọc hơn

Giải thích Nội dung Tệp mã nguồn:
Giải thích Mã nguồn VBScript Duyệt Thư mục

Địa chỉ Tệp mã nguồn:
ftp://danhthieptoi.com/edu/vbscript/fso

Tên tệp Mã nguồn:
http://danhthieptoi.com/ftp/edu/vbscript/fso/lietkethumuc.asp

Nội dung Tệp mã nguồn:

1   <head><title>Ma nguon VBScript
2   Liet ke Noi dung Thu muc</title></head>
3   <%
4   // Don gian hoa luan ly: dung toan la thu tuc
5   chayThiNghiem 'Thu tuc 801
6   response.End
7   // Thu tuc 901: Luan ly chinh
8   sub chayThiNghiem
9   // Keu thuc tuc 801 (Viet)
10       viet "<b>Thi nghiem bat dau: " & now & "</b&g t;"
11       
12       
13       tenHoThuMucCha = "F:\ftp\edu\vbscript\fso\lietKeThuMuc"
14       viet "<br>tenHoThuMucCha: <font color=green><b>"
15       viet tenHoThuMucCha & "</b></font>"
16       // Tai vao ky uc may chu FileSystemObject
17       set heThuMuc = CreateObject("Scripting.FileSystemObjec t")
18       
19       // Tai vao ky uc may chu Thu Muc Cha
20       set thuMucCha = heThuMuc.GetFolder(tenHoThuMucCha)
21       
22       // Xem noi dung Thu Muc Cha
23       xetNoiDungThuMuc thuMucCha
24       
25       viet "<br><b>Thi nghiem cham dut: " & now
        & "</b>"
26       
27   end sub
28   // Thu tuc 801: Viet mot hang chu
29   sub viet(motHang)
30       // Don gian hoa cach viet mot hang %>
31       <%=motHang%><br> <%
32   end sub
33   // Thu tuc 701: Cho xem noi dung mot thu muc
34   sub xetNoiDungThuMuc(thuMuc) %>
35   <table> <%
36   for each thuMucCon in thuMuc.Subfolders
37       // Cho biet ten ho Thu Muc Con. %>
38           <tr>
39               <td nowrap> <%
40                   viet "<br>thuMucCon: <font color=red><b>"
41                   viet thuMucCon.Path & "\" & thuMucCon.Name
42                   viet "</b></font>" %>
43               </td>
44           </tr> <%
45       
46       // Luc ra casc tep tin trong Thu Muc Con.            
47       for each tepTin in thuMucCon.Files %>
48           <tr>
49               <td> <%
50                   // Cho biet ten cac tep tin trong mot thu muc.
51                   viet "tepTin: <font color=blue><b>"
52                   viet tepTin.Name & "</b></font>" %>
53               </td>
54           </tr> <%
55       next %>
56       
57       <tr>
58           <td>
59               <table>
60                   <tr>
61                       <td width=100></td>
62                       <td> <%
63                           // Xem noi dung cac chau (con cua con).
64                           xetNoiDungThuMuc thuMucCon    %>
65                       </td>
66                   </tr>
67               </table>
68           </td>
69       </tr> <%
70       
71   next %>
72   </table> <%
73   end sub
74   %>    

Advertisements

One comment on “Mã nguồn VBScript Duyệt Thư mục

  1. Pingback: Giải thích Mã nguồn VBScript duyệt thư mục « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 17-06-2007 by in Lập trình, VBScript.
%d bloggers like this: