Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Tiệm hớt tóc ảo Starkey Cetera

Manuel: Hello there! Hello there! How are you? Yes, yes… You are here for the virtual haircut? Yes, yes… Ok… I will go and get Luigi. He will come and cut your hair… I’m Manuel. Just stay right there. (xem lời dịch bên phải)

Manuel: (knock-knock) Oh Luigi? (knock-knock) Luigi? This man right here… He’s present here for your virtual haircut. You’d better come up…..

Luigi: Grazie Manuel, I’m coming right now.

Manuel: Ok… He… He’s coming up right now and meanwhile I’ll go over here and play the music and the guitar because that’s what I do here at the barbershop.

 

Manuel: Chào ông! Chào ông! Dạo này thế nào? Ừ, vâng… Ông đến đây để được hớt ảo tóc mình? Ừ, ừ… Ok… Tôi sẽ đi kêu Luigi. Ổng sẽ ra hớt tóc ông… Tôi là Manuel. Cứ việc đứng đó đi.

Manuel: (knock-knock) Ôi Luigi? (knock-knock) Luigi? Ông này đây nè… Ông ta có mặt đây cho mình hớt ảo tóc ông ấy. Ông nên ra đây nhé…..

Luigi: Cám ơn Manuel, tôi ra liền bây giờ.

Manuel: Ok… Ổng… ổng ra liền bây giờ và trong khi chờ đợi tôi sẽ đi qua bên này và chơi nhạc và đánh đàn guitar vì đó là việc tôi làm ở đây trong tiệm hớt tóc này.

 

Luigi: Ah, it’s so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera barbershop and your virtual haircut. I’d like to start the demonstration by moving over to your right hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second. I’ll put this bag over your head! Just like that… The bag over the top of the head…

And now, I’ll take the bag off. There we go.

The only reason I did that is because all of the fancy barbershop do that.

What you’re listening to is, I move to your right here and very quickly wash my hands

(the phone is ring)

 

Luigi: À, thật là vui gặp được ông. Mừng ông đã đến với tiệm hớt tóc Starkey Cetera và buổi hớt tóc ảo cho ông. Tôi muốn bắt đầu biểu diễn bằng cách đi qua bên phải ông và lượm cái bao này lên. Ông ngồi yên một tí nữa nhé. Tôi sẽ để cái bao này lên đầu ông! Như thế đó… Cái bao qua bên trên cái đầu…

Và bây giờ, tôi sẽ dẹp cái bao đó đi. Xong rồi đó.

Lý do duy nhất tôi đã làm như thế là vì tất cả cách tiệm hớt tóc mới lạ làm vậy.

Điều bạn đang lắng nghe là, tôi đi qua bên phải của bạn ngay đây và rất nhanh chóng rửa hai bàn tay của tôi.

(điện thoại đang reo)

 

Manuueeellll could you get that please? Oh, thank you Manuel. Let me finish washing my hands here… just bear with me for a few more seconds.

Ah, yes… As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point… and we have two microphones one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are.

Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from… ok… I’ll go and get the scissors… Nice and sharp

And now as I begin the clipping and I bring the clip close to your ear, very close to the right ear… follow me as I move around the back of the head… to the left ear… and up and over the top of the head… okay. Now, you can get the same effect better with the eletric razer, I’ll first bring it close to your right ear… It’s perfect. And around the back… and onto your left. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think?

  Manuueeellll bắt điện thoại giùm tôi? À, cám ơn Manuel. Để tôi rửa tay cho xong đây… Ráng một chút nữa thôi nhé.

À, ừ… như tôi đã nói, tất cả những gì chúng tôi đang làm là dùng cái đầu của bạn làm một điểm nghe… và chúng tôi có một bộ hai loa tai hai bên cái đầu, ở cùng một vị trí như hai cái lỗ tai bên trái và bên phải của bạn.

Bộ não của bạn đang làm tất cả các việc, nói cho bạn biết mình những tiếng động đã đến từ nơi nào… ok… tôi sẽ đi lấy cái kéo… Xinh đẹp và bén nhọn

Và bây giờ trong khi cắt tóc tôi đem cái kéo đến gần tai ông, rất gần cái lỗ tai bên phải… đi theo trong khi tôi đi vòng ra ngoài sau cái đầu… tới cái lỗ tai bên trái… và lên trên qua khỏi đỉnh đầu… okay. Bây giờ, ông sẽ cảm thấy được cùng một hiệu ứng tốt hơn với cái máy cắt tóc điện này, tôi sẽ trước hết đưa nó tới gần lỗ tai bên phải của ông… Thật là tuyệt vời. Và đi vòng ra ngoài sau… Và vòng qua bên trái của ông. Tôi nghĩ là nó trông khá đẹp. Manuel, như vậy thì sao?

 

 

Manuel: Huh? What? Hm… Ah? Yes… yes… It looks wonderful Luigi! You do such nice work

Luigi: Oh, thank you so much Manuel.

Manuel: So fast too.

Luigi: Now, as I walk around I just want to tell you only once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain, calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears and unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. And that algorithm is called… CETERA. Huh… ha.. ha..

Oh, thank you, thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barbershop

Good bye and arrivederci!

  Manuel: Hả? Cái gì? Ùm… à? Ừ… ừ… Vậy trông đẹp lắm Luigi! Ông cắt tóc đẹp như thế

Luigi: Ồ, cám ơn rất nhiều Manuel.

Manuel: Nhanh nữa chứ.

Luigi: Bây giờ, trong khi tôi dạo bộ quanh đây tôi chỉ muốn kể bạn nghe thêm một lần nữa rằng thực năng làm cho bạn nghe được nơi tôi đang đứng trong khi tôi dạo bộ quanh phòng đơn giản là vì cái cường lực tuyệt diệu của não bạn, nó tính toán những khác biệt tí hon hoặc mấy cái vĩ bạch trong cường độ âm thanh và lúc cập bến từ hai cái lỗ tai mở rộng và không giống bất cứ khí cụ nghe nào khác, chỉ có một cái có giải thuật số phủ định được sự hiện diện vật lý của chính nó trong cái lỗ tai để khôi phục lại đầy đủ những khác biệt đó. Và giải thuật đó gọi là CETERA. Ha ha…

, cám ơn, cám ơn rất nhiều vì đã dừng lại ở tiệm hớt tóc ảo Starkey

Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 04-01-2010 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: