Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cách phân tích yêu sách theo kiểu chen lấn cực độ

Bước 1: Một truyện hệ được đưa ra sẽ có những từ ngữ, cụm từ làm cho người đọc khó hiểu. Do đó khi ra truyện hệ, mình cần định nghĩa, chú giải rõ ràng các từ ngữ hay cụm từ gây khó hiểu đó gọi chung là Bản chú giải. Bản chú giải đó sẽ được cho vào một bài viết cụ thể. Bất cứ cụm từ nào không có trong từ điển Việt – Việt, cần phải cho vào bản chú giải, ví dụ, “kho truyện hệ cha”. Xem ví dụ một bản chú giải ở đây.

Bước 2: Mục tiêu của bước này là tạo ra một bảng danh sách các truyện hệ. Trong bản danh sách này ngoài số nhận diện (snd) truyện hệ, nội dung truyện hệ còn phải xác định được mức độ nồng cốt của từng truyện hệ. Mức độ nồng cốt này được đánh số từ 99, 88, …, 11. Mức độ nồng cốt càng lớn thì tầm quan trọng của truyện hệ đó càng cao.  Tất cả các truyện hệ phải cho vào một bài viết cụ thể. Xem ví dụ một danh sách truyện hệ ở đây.

Bước 3: Ra bộ diễn xuất đem hết các truyện hệ vào những tình cảnh cụ thể trong việc thi hành mục tiêu của người dùng, mỗi diễn xuất là một chuổi có các bước nối tiếp nhau, mục tiêu là truyện hệ nào cũng có mặt trong ít nhất 1 diễn xuất, và diễn xuất nào cũng có ít nhất hai truyện hệ. Mỗi diễn xuất sẽ được thể hiện trong 1 bài viết cụ thể. Xem ví dụ một diễn xuất ở đây.

Bước 4: Kiểm tra lại hết các kết quả việc làm của 3 bước trên, để bảo đảm mọi sự điều ăn khớp với nhau. Quan trọng nhất là phải bảo đảm diễn xuất nào cũng có ít nhất 2 truyện hệ, và phải bảo đảm truyện hệ nào cũng có ít nhất trong 1 diễn xuất. Tuyệt vời nhất là chỉ cần 1 diễn xuất để đưa tất cả các truyện hệ vào tất cả các tình cảnh cho các mục tiêu của người dùng. Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng là phải bảo đảm không có nhiều diễn xuất hơn cần thiết tức là  có càng ít số diễn xuất càng tốt.

Tham khảo thêm ở địa chỉ này: http://www.vietnamqa.com/huahen

Advertisements

About nhansuwebta

2 comments on “Cách phân tích yêu sách theo kiểu chen lấn cực độ

  1. Pingback: Truyện hệ, Diễn xuất và Hứa hẹn Phần mềm « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11-06-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: