Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

MY LOVE Linda Lee Elrod

When I met you, I had no idea
how much my life
was about to be changed…
but then, how could I have known?

Khi anh gặp em, anh không tưởng được
mấy phần đời mình
sắp có sự thay đổi…
nhưng rồi, làm sao anh biết được?

A love like ours happens
once in a lifetime.
You were a miracle to me,
the one who was everything
I had ever dreamed of,
the one I thought existed
only in my imagination.

Tình yêu như của hai ta
chỉ ngàn năm một thuở.
Em như là phép nhiệm màu cho anh,
em là người có hết những gì
mà anh vẫn luôn ước mơ,
em là người anh ngỡ rằng
chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi.

And when you came into my life,
I realized that what I
had always thought
was happiness
couldn’t compare to the joy
loving you brought me.

Và khi em đã đi vào đời anh,
anh mới giác ngộ điều mà
mình luôn nghĩ tới
gọi là hạnh phúc
lại không sánh được với niềm vui
mối tình em cho anh.

You are a part of everything
I think and do and feel,
and with you by my side,
I believe that anything is possible.
(this day) gives me a chance
to thank you for the miracle of you…
you are, and always will be,
the love of my life.

Em là một phần tất cả những gì
Anh nghĩ, làm và cảm nhận,
và với em kế bên anh,
anh tin rằng bất cứ điều gì cũng khả thi hết.
(Chiều hôm nay) là cơ hội
anh cảm tạ phép nhiệm màu em đã cho anh…
em là, và sẽ mãi mãi là,
mối tình duy nhất đời anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 14-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: