Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Mã nguồn Biểu diễn Con mắt Thùng xám

Làm theo các bước dưới đây để xem phiên bản 0.01 của con mắt thùng xám:

 1. Khởi động Visual Studio
 2. Tạo một dự án mới
 3. Chọn Project >> Add Windows Form
 4. Tạo Form1.vb
 5. Nhấp kép vào giữa khung Form1
 6. Thay thế hết mã nguồn sẵn có với toàn bộ mã nguồn dưới đây
 7. Cho chạy thử thì sẽ thấy một ô chữ nhật nhìn xuyên độ 75%
 8. Đè chuột vào giữa ô lôi nó đi nơi này nơi kia
 9. Dời đường viền thay đổi kích thước
 10. Vậy là xong phần biểu diễn phiên bản 0.01 cho con mắt thùng xám

Imports System.Runtime.InteropServices

Public Class Form1

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    Me.Opacity = 0.75

    Dim currentStyle As Integer = _
      Win32Ops.GetWindowLong(Me.Handle, Win32Ops.GWL_STYLE)

    currentStyle = currentStyle And Not CInt(Win32Ops.WS_DLGFRAME)
    Win32Ops.SetWindowLong(Me.Handle, Win32Ops.GWL_STYLE, currentStyle)

  End Sub

  Private XPos As Single, YPos As Single

  Private Sub Form1_MouseDown(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseDown

    XPos = e.X
    YPos = e.Y
    Application.DoEvents()

  End Sub

  Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseMove

    If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then
      Me.Left = Me.Left - CInt(XPos - e.X)
      Me.Top = Me.Top - CInt(YPos - e.Y)
      Application.DoEvents()
    End If

  End Sub

End Class

Public Class Win32Ops

  Public Const GWL_STYLE As Long = -16&
  Public Const WS_DLGFRAME As Long = &H400000

   Friend _
    Shared Function GetWindowLong(ByVal hwnd As IntPtr, _
    ByVal index As Integer) As Integer
  End Function

   Friend _
    Shared Function SetWindowLong(ByVal hwnd As IntPtr, _
    ByVal index As Integer, ByVal style As Integer) As Integer
  End Function

End Class
Advertisements

One comment on “Mã nguồn Biểu diễn Con mắt Thùng xám

 1. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 21-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: