Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cách tạo và dùng DLL bằng VB.NET

Những bước dưới đây là do câu lạc bộ CLBVietnamQA biên soạn để cho các học viên thấy cách tạo và dùng một Thư viện Liên kết Động (DLL), còn gọi là thư viện động DLL, theo kiểu VB.NET:

 1. Dùng Visual Studio.
 2. Tạo một dự án mới loại WindowsApplication1 nhưng Đặt tên giải pháp là WindowsSolution1, xem hình này.
 3. Bấm nút đầu mũi tên màu xanh hoặc bấm phím F5 cho chạy thử thì thấy phần mềm Form1 xuất hiện mặc dù chưa có chức năng gì hết.
 4. Chọn Project >> Add New Item rồi chọn COM Class và tạo ComClass1.vb, xem hình dưới đây, nhấp vào phóng đại nó lên.
 5. Ngay phía trên End Class trong mã nguồn của COMClass1.vb, cho mã nguồn của mình vào, trước hết đánh dấu phần mã nguồn của mình, như cho thấy trong hình dưới đây:
 6. Tạo một chức năng cộng hai số như cho thấy trong đoạn mã nguồn dưới đây:
  #Region "Mã nguồn Thí nghiệm COM Class ComClass1"
  
    Public Function CongHaiSo(ByVal soA As Single, ByVal soB As Single) As Single
      CongHaiSo = soA + soB
    End Function
  
  #End Region
  
  End Class
 7. Bên trong tấm giải pháp (Solution Explorer), nhấp chuột phải vào tên dự án (WindowsApplication1) rồi thay đổi Application type, chọn Class Library, như cho thấy trong hình này.
 8. Bấm nút đầu mũi tên màu xanh hoặc bấm phím F5 cho chạy thử thì thấy phần mềm Form1 không xuất hiện nhưng có lời nhắn lỗi như cho thấy trên hình này. Nó làm việc như vậy là được rồi, không có vấn đề gì hết.
 9. Bấm nút F6 xây dựng thư viện động, xét lại xem có kết quả này ở đúng thư mục chưa? WindowsSolution1\WindowsApplication1\bin\Debug\WindowsApplication1.dll
 10. Tạo một phần mềm bằng văn mã VB (VBScript), gọi là registerDLLsilently.vbs, cho có đường dẫn tới thư mục và tệp DLL, như có cho thấy dưới đây:
  Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  sys = fso.GetSpecialFolder(1)
  DLLPath = "C:\test\vb\WindowsSolution1\" & _
  "WindowsApplication1\bin\Debug\WindowsApplication1.dll"
  sh.Run(sys & "\regsvr32.exe /S /U " & Chr(34) & DLLPath & Chr(34))
 11. Cho văn mã VB  registerDLLsilently.vbs trên đây chạy để nó đăng ký cho máy mình biết có thư viện động DLL cần phải bố trí vào hệ điều hành máy mình.
 12. Tạo một tệp VBScript khác, gọi là thiNghiemDLL.vbs, để biểu diễn chức năng cộng hai số của mình, dùng mã nguồn như có cho thấy dưới đây:
  set myObject = CreateObject("WindowsApplication1.ComClass1")
  a = 12.34
  b = 56.78
  c = myObject.CongHaiSo(a,b)
  msgbox a & " + " & b & " = " & c,, "thiNghiemDLL.vbs"
 13. Cho phần mềm này chạy thì nó sẽ sử dụng chức năng trong thư viện động để cộng hai số lại với nhau.
 14. Nếu muốn tập làm VB.NET với nhiều người khác thì hãy tham gia CLBVietnamQA bằng cách liên lạc nhansu@vietnamqa.com hoặc xem trang web www.vietnamqa.com/clb
Advertisements

7 comments on “Cách tạo và dùng DLL bằng VB.NET

 1. Pingback: Nghiệp vụ Xây dựng Thùng xám « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 2. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 3. michael86khuyen
  27-07-2011

  Cách tạo DLL như vậy có vẽ hơi bị phức tạp, Nếu như chúng ta new –> projects –> VB –> Class Library Thì có phải đơn giản hơn là add windowsapp –> add com???

  • tonyminhduy
   28-07-2011

   Phức tạp cho người rành VB.NET. Dễ hiểu hơn cho người mới vào qua Form trước hết.

 4. Pingback: Cách tạo và dùng DLL bằng VB.NET - SinhViênNet.Net ||Diễn Đàn Sinh Viên CNTT Việt Nam

 5. Yin Yang
  03-08-2011

  Ko nên dùng google translate dịch như thế người đọc sẽ cho rằng người post ko có kiến thức gì về lập trình.
  http://vbnetforest.wordpress.com/2011/07/30/my-first-dll-in-vb-net/

 6. nano90
  02-10-2011

  bước số 10 đặt ở đâu vậy bạn?
  thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: