Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Thực hành Biểu đồ Tuần tự

Phần 1 – Văn cảnh Bài học

Bài viết, Công cụ Biên soạn Biểu đồ Tuần tự, đã giới thiệu về biểu đồ tuần tự. SDEdit 4.0 là công cụ dùng để biên soạn biểu đồ tuần tự.

Hai bài viết dưới đây cho thấy cách xây một phần mềm dùng để phát sinh một tệp ví dụ XML. Đi đôi với tệp XML này là một tệp XSLT. Bài viết đầu tiên giới thiệu về XML và XSLT. Bài viết thứ nhì đào sâu hơn (digging deeper) vào đề tài này bằng cách cho thấy mã nguồn của những nút trên giao diện một khung ứng dụng như có cho thấy dưới đây:

Nội dung dưới đây sẽ cho thấy một ví dụ cụ thể cách phát triển tư duy hướng theo vật thể trong khi biên soạn một biểu đồ tuần tự.

Phần 2 – Giới thiệu Truyện hệ

Nếu chưa biết truyện hệ là gì, xem bài này. Nếu chưa rành cú pháp truyện hệ, xem bài này. Bài viết, Digging Deeper – My First XML Program, không những cho thấy mã nguồn mà lại còn cho biết truyện hệ của từng nút một trong giao diện của khung Demo XML, xem hình trên đây. Dưới đây là danh sách những truyện hệ đó nhưng bằng tiếng Việt:

  • TH01 – Nút Review XML – Xem lại ví dụ XML
  • TH02 – Nút Write XML – Phát sinh tệp ví dụ XML
  • TH03 – Nút Read XML – Đọc tệp XML (chưa cần ở đây)
  • TH04 – Nút Edit XML – Sửa đổi nội dung tệp ví dụ XML
  • TH05 – Nút Browse XML – Duyệt nội dung tệp ví dụ XML
  • TH06 – Nút Delete XML – Xoá bỏ tệp ví dụ XSLT
  • TH07 – Nút Write XSLT – Phát sinh tệp ví dụ XSLT
  • TH08 – Nút Edit XSLT – Sửa đổi nội dung tệp ví dụ XSLT
  • TH09 – Nút Transform XSLT – Biến đổi XSLT (chưa cần ở đây)
  • TH10 – Nút Explore – Xem thư mục văn kiện ứng dụng
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 28-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: