Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Điều kiện Duy trì Hội viên CLBVietnamQA

Hiện thời thì điều kiện tối thiểu duy trì hội viên CLBVietnamQA là phải có máy có khả năng làm VBScript, tức VBS và WSH, và VB.NET 2005. VBScript, VBS và WSH là những điều cơ bản trong hệ điều hành Windows. Lúc ban đầu mọi người nên học cách làm dự án “DLL Thử nghiệm Toán cộng” sao cho nó có thể dùng trong văn mã VBScript như có cho thấy trong đoạn văn trong Topic 2.4 trên trang này ở sổ web “Rừng VB.NET” do Minh Duy biên soạn:  http://vbnetforest.wordpress.com/2011/07/30/my-first-dll-in-vb-net/

Cần phải cho văn mã VBScript trong tệp *.VBS, như cho thấy dưới đây, điều khiển DLL trong môi trường WSH (Windows Script Host) thì mới thành công. Không dùng VB.NET điều khiển DLL trong bài thi duy trì hội viên.


set myDLL = CreateObject("WindowsApplication1.ComClass1")
a = 12.34
b = 56.78
c = myDLL.AddTwoValues(a,b)
msgbox a & " + " & b & " = " & c,, "testMyDLL.vbs"

Làm xong rồi thì phải biểu diễn qua TeamViewer cho Phòng nhân sự thấy máy mình đã thực thi văn mã VBScript điều khiển được DLL Thử nghiệm Toán cộng.

Advertisements

One comment on “Điều kiện Duy trì Hội viên CLBVietnamQA

  1. tkb
    08-09-2011

    Trả lương bao nhiêu tháng mà yêu cầu cao jay ta!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 08-09-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: