Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Yêu cầu Việc làm Số 1203

Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1203

 • Mục tiêu 1203A: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1203, một lập trình viên chưa biết gì về C# (ASP.NET) sẽ có thể đối đáp với nhà tuyển dụng gặp lần đầu tiên về đề tài này và nếu cần sẽ đáp ứng được khi nhà tuyển dụng yêu cầu viết ngay một số mã nguồn nhằm biểu diễn khả năng lập trình C#.

 • Mục tiêu 1203B: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1203, một lập trình viên chưa biết gì về C# (ASP.NET) sẽ có thể hỏi đáp bằng tiếng Việt về bất cứ câu hỏi hoặc lời viết nào có cho thấy dưới đây.

Đoạn B -Yêu cầu Việc làm 1203

Nhằm đáp ứng mục tiêu 1203A và mục tiêu 1023B, nhân viên sẽ viết một số bài blog giúp độc giả có khả năng trả lời những câu hỏi sau đây do nhà tuyển dụng đưa ra trong một cuộc phỏng vấn ở một quá trình xin việc nào đó:

 • ASP.NET là gì?
 • Cần làm gì để có thể lập trình được ASP.NET?
 • Sử dụng các công cụ trong ASP.NET như thế nào?
 • Chức năng của từng công cụ hoạt động ra sao?
 • làm thế nào để kiểm tra lỗi trong ASP.NET?
 • Cách kết nối cơ sở dữ liệu trong ASP.NET với SQL Server (hoặc Oracal)
 • Cách truy xuất và cập nhật cơ sở dữ liệu trong ASP.NET
 • Cách tạo, thiết kế và sử dụng trang Master page trong ASP.NET
 • Làm sao để đưa một ứng dụng web bằng ASP.NET lên trên máy chủ?

Đoạn C -Kết quả Mong đợi 1203

Kết quả việc làm theo sự mong đợi sẽ bao gồm nhưng điều dưới đây:

 • Tất cả các bài viết cho việc làm 1203 sẽ được sắp xếp vào một chuổi theo thứ tự cần phải đọc và làm theo.
 • Bài viết nào cũng cần phải có ít nhất 5 phút, và tối đa 20 phút, mới đọc xong hết.
 • Bài viết nào có phần lý thuyết cũng nên có phần thực hành.
 • Phần thực hành nào cũng có ví dụ mã nguồn cụ thể.
 • Nếu có lý thuyết và thực hành thì phải ra một số câu hỏi ví dụ cho một bài thi hoặc một cuộc phỏng vấn.
 • Đầu bài viết phải cho biết tại sao cần phải học tài liệu trong đây.
 • Đầu bài viết phải cho biết hết các mục tiêu chính của bài viết: sau khi đọc xong, sẽ làm được những gì.
 • Đây không phải là một môn học mà là một bài blog. Thế nên mỗi bài viết cần phải diễn đạt được hết một ý tưởng nào đó mà không cần phải có bài viết khác để có thể đọc và làm theo.
 • Mỗi một bài viết phải làm cho lập trình viên C# thành công trong việc đọc và làm theo. Chúng ta sẽ không viết cho học sinh chưa biết gì hết về việc lập trình.
 • Tất cả các bài viết cho việc số 1203 sẽ trả lời được hết các câu hỏi dưới đây, nhưng cần phải hỏi đáp bằng tiếng Việt.

Đoạn D – Các câu Phỏng vấn về WCF

Độc giả là người Việt Nam. Các bài viết cần phải đặt câu hỏi và ra giải đáp bằng tiếng Việt. Nếu cần thì cho tiếng Anh vào ngoặc. Không cần dịch những cụm từ kỹ thuật như là .NET Framework nhưng phải dịch những cụm từ không kỹ thuật như có viết trong các câu hỏi dưới đây.

 1. What is ASP?
 2. What is ASP.NET?
 3. What is the basic difference between ASP and ASP.NET?
 4. In which event are the controls fully loaded?
 5. How can we identify that the Page is Post Back?
 6. What is the lifespan for items stored in ViewState?
 7. How information about the user’s locale can be accessed?
 8. What is the difference between SQL notification and SQL invalidation?
 9. Which is the parent class of the Web server control?
 10. Can you set which type of comparison you want to perform by the CompareValidator control?
 11. What is the behavior of a Web browser when it receives an invalid element?
 12. What are the advantages of the code-behind feature?
 13. How do you sign out from forms authentication?
 14. What is AutoPostBack?
 15. What is the function of the ViewState property?
 16. Why do you use the App_Code folder in ASP.NET?
 17. Define a multilingual Web site.
 18. What is an ASP.NET Web Form?
 19. What is the difference between a default skin and a named skin?
 20. What is IIS? Why is it used?
 21. What is Query String? What are its advantages and limitations?
 22. What is actually returned from server to the browser when a browser requests an .aspx file and the file is displayed?
 23. How can you display all validation messages in one control?
 24. Which two new properties are added in ASP.NET 4.0 Page class?
 25. What is tracing? Where is it used?
 26. What is the difference between authentication and authorization?
 27. How can you register a custom server control to a Web page?
 28. Which ASP.NET objects encapsulate the state of the client and the browser?
 29. Which method is used to force all the validation controls to run?
 30. Which method has been introduced in ASP.NET 4.0 to redirect a page permanently?
 31. How can you send an email message from an ASP.NET Web page?
 32. What is the difference between the Response.Write() and Response.Output.Write() methods?
 33. What does the Orientation property do in a Menu control?
 34. Differentiate between client-side and server-side validations in Web pages.
 35. How does a content page differ from a master page?
 36. Suppose you want an ASP.NET function (client side) executed on the MouseOver event of a button. Where do you add an event handler?
 37. What is the default timeout for a Cookie?
 38. What are HTTP handlers in ASP.NET?
 39. What are the events that happen when a client requests an ASP.NET page from IIS server?
 40. Explain file-based dependency and key-based dependency.
 41. How can you implement the postback property of an ASP.NET control?
 42. Explain how Cookies work. Give an example of Cookie abuse.
 43. Explain login controls.
 44. What is the use of PlaceHolder control? Can we see it at runtime?
 45. What setting must be added in the configuration file to deny a particular user from accessing the secured resources?
 46. What are the event handlers that can be included in the Global.asax file?
 47. What is the difference between page-level caching and fragment caching?
 48. Make a list of all templates of the Repeater control.
 49. Describe the complete lifecycle of a Web page.
 50. How can you assign page specific attributes in an ASP.NET application?
 51. Which method is used to post a Web page to another Web page?
 52. What is a Cookie? Where is it used in ASP.NET?
 53. What are Custom User Controls in ASP.NET?
 54. What does the .WebPart file do?
 55. How can you enable impersonation in the web.config file?
 56. How can you identify that the page is PostBack?
 57. In which database is the information, such as membership, role management, profile, and Web parts personalization, stored?
 58. What is State Management? How many ways are there to maintain a state in .NET?
 59. What do you understand by aggregate dependency?
 60. How can you ensure that no one has tampered with ViewState in a Web page?
 61. What is the difference between adding items into cache through the Add() method and through the Insert() method?
 62. Explain the cookie less session and its working.
 63. What is a round trip?
 64. What are the major built-in objects in ASP.NET?
 65. What is the difference between login controls and Forms authentication?
 66. What is Fragment Caching in ASP.NET?
 67. What is partial classess in .net?
 68. What is caching?
 69. What is a ViewState?
 70. What is the difference between src and Code-Behind?
 71. What is the difference between URL and URI?
 72. What is the Pre-Compilation feature of ASP.NET 2.0?
 73. How can we create custom controls in ASP.NET?
 74. What is an application domain?
 75. What is marshalling? Explain types of marshalling.
 76. What is ObjRef object in remoting?
 77. Explain the steps of acquiring a proxy object in web services.
 78. Explain the steps to create a web services and consume it.
 79. Explain the difference between cache object and application object.
 80. What is Cache Callback in Cache?
 81. What is Scavenging?
 82. Explain the types of Caching using Cache object of ASP.NET.
 83. Show with an example how to Cache different version of same page using ASP.NET Cache object.
 84. Explain the various modes of storing ASP.NET session.
 85. What are the benefits and limitations of using hidden fields?
 86. What are the benefits and limitations of using Hidden Frames?
 87. What are benefits and limitations of using Cookies?
 88. What is QueryString and what are benefits and limitations of using querystring?
 89. What is Absolute and Sliding expiration in .NET?
Advertisements

About nhansuwebta

One comment on “Yêu cầu Việc làm Số 1203

 1. Pingback: Ví dụ cho thấy những việc cần làm « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 06-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: