Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Tony Minh Duy tái xuất giang hồ

Sau nhiều năm mất biện, Tony Minh Duy đã xuất hiện trở lại, vào ngày 1 tháng 4 năm 2017. Kể từ hôm nay, Minh Duy sẽ bắt đầu hỗ … Continue reading

01-04-2017 · 2 Comments

CXV1TL2017

Bài viết này mang tựa đề là CXV1TL2017 để phân biệt lý tưởng xưa và nay. CXV1TL là những gì chúng ta đã suy nghĩ và viết ra xưa kia. Hôm … Continue reading

01-01-2017 · 1 Comment

Truyện hệ 31002 Phần mềm Phần tích Nội dụng Văn kiện

Tạo phần mềm PM310 dựa trên tiêu chuẩn TMD101, xem trang web https://cttmmd.wordpress.com/2013/10/02/phan-mem-tieu-chuan-tmd101/ Tạo lệnh { File >> Analize Document } cho có khả năng xé một tệp phức tạp … Continue reading

02-10-2013 · Leave a comment

Phần mềm Tiêu chuẩn TMD101

Một phần mềm theo tiêu chuẩn TMD101 sẽ có hết những tính năng tiêu chuẩn như sau: Mã nguồn hoàn toàn nằm trong dạng C# Thanh thực đơn với lệnh … Continue reading

02-10-2013 · 1 Comment

Kiến thức Cơ bản C#

Nếu muốn hàm thợ thay đổi giá trị một biến số thì dùng tham trị nó, đó là pass by reference. Nếu không muốn hàm thợ thay đổi giá trị … Continue reading

02-04-2013 · Leave a comment

TempSpecViews

TempSpecViews là một lớp C#. Dưới đây là một số thành viên cho lớp này: TempSpecViews.PropertyView (xem thí nghiệm PropertyView13) TempSpecViews.PropertyStack (xem thí nghiệm PropertyStackView14) TempSpecViews.Datasheet (xem thí nghiệm ProductView12) … Continue reading

15-03-2013 · Leave a comment

Yêu cầu Việc làm Số 1206 – WPF Command Model and MVVM

Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1206 Người làm việc số 1206 sẽ hoàn tất mục tiêu sau đây: Mục tiêu 1206A: Sau khi đọc xong và làm theo … Continue reading

19-01-2013 · 1 Comment