Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Mentoring

 • Teaching: dạy bảo
 • Preaching: rao giảng
 • Coaching: huấn luyện
 • Tutoring: phụ đạo
 • Consulting: cố vấn
 • Admonishing: khuyên bảo
 • Connecting: kết nối
 • Guiding: hướng dẫn
 • Developing: phát triển
 • Advising: tư vấn
 • Mentoring: ???

Mentoring gồm có ba phần: connecting (kết nối), guiding (hướng dẫn), và developing (phát triển). Thế nên mentoring đòi hỏi mình phải xây dựng một mối quan hệ lâu dài với người kia. Việc dạy bảo (teaching), rao giảng (preaching), huấn luyện (coaching), phụ đạo (tutoring), cố vấn (consulting), khuyên bảo (admonishing), và tư vấn (advising) không đòi hỏi mình phải xây dựng một mối quan hệ lâu dài với người kia.

Advertisements
%d bloggers like this: